You are currently viewing Vi søger en ny bestyrelse – We are looking for a new Board

Vi søger en ny bestyrelse – We are looking for a new Board

Bestyrelsesarbejde; Tager lidt men giver meget tilbage

Vi står i den situation at vi skal have fundet en ny bestyrelse til WOK.  Grundet fraflytninger er WOK’ens bestyrelse skrumpet ind til 2 medlemmer, og dette er ikke holdbart. Iflg.  Blåbærhavens retningslinjer for klubber, så skal hver klub have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter. 

 

Vi har de 2 suppleanter, men der skal findes 3 medlemmer og dette inkluderer en formand. Det skal ske snarest muligt, da vores WOK fortjener nogen som kan give det den tid og energi den fortjener. 

Hvad består arbejdet af?

WOK’en kører meget af tiden sig selv, og man kan selv bestemme hvor meget eller hvor lidt tid man vil lægge i det. Vi vil kort ridse op de få ansvarsområder som bestyrelses arbejdet indeholder.

  • Hold øje med maskinerne og sørge for at rep eller skifte dem ud hvis de ikke fungerer
  • Hold regnskab for hvad der bliver brugt i WOK
  • Holde styr på hvem der melder sig ind og ud af WOK i løbet af et år. (kontoret tager sig af indmeldinger og WOK bestyrelse skal bare holde listen ajourført.)
  • Let støvsugning og rengøring.(Dette bliver klaret af vores seje suppleant Bo)

Til gengæld så får man som bestyrelses medlem frihed til at bestemme hvordan pengene fra medlemskaberne bliver brugt til at gøre WOK bedre. Dvs. maling, nye maskiner, eller andre tiltag. Fantasien sætter kun grænser.

Hvis man er interesseret

Hvis man mener man kan og vil påtage sig denne opgave så er WOK dig uendelig taknemmelig. Det er dog vigtigt at man er bruger i WOK, samt at man er ejer og ikke lejer. Lejer kan desværre ikke stå for bestyrelses arbejde i Blåbærhaven. 

 

Kontakt os på mail: kontakt@workoutblaabaerhaven.dk

 

Vi takker vor jeres tid, og ser frem til at høre fra vores nye kollegaer!

 

Mvh

 

WOK Bestyrelsen

Board work; Takes a little but gives a lot back

We are standing in the situation that we must find a new board for the WOK. Because of our old board moving out of Blåbærhaven our board has shrunk to 2 members, and this is not sustainable. According to Blåbærhavens regulations a club must have at least 3 members and 2 suppleant members. 

 

We have the 2 suppleants, but we must find the 3 full members, including a new chairman. This must happen as soon as possible as the WOK deserves a board that can give it the time and attention that it deserves.

What does the job entail?

WOK runs itself most of the time, and it is up to the individual how much or how little they would like to put into it. We would like to clarify which are the few responsibility areas that board work entails.

  • Keep an eye on the machines and make sure they receive maintenance or are changed out if need be.
  • Keep the accounts on what comes in and out of the WOK during an fiscal year.
  • Keeps the lists up to date on who joins and leaves the WOK memberships during a fiscal year. (The Blåbærhaven office does all the work of taking new members and opening their keys, but we must keep the lists up to date.)
  • Light cleaning and vacuuming (This is already done by our awesome suppleant Bo)

As a bonus you are given the freedom to decide how the WOK funds are used to upkeep and improve the WOK. Only your fantasy sets the limit. 

If you are interested

If you feel that you can and would like to take on this responsibility, then the WOK is you forever indebted. It is though important that you are a user of the WOK, and that you are an owner in Blåbærhaven and not renting. Unfortunately renters are not eligible for board position according to Blåbærhavnes guidelines.  

 

Contact us at e-mail: kontakt@workoutblaabaerhaven.dk

 

We thank you for your time, and look forward to hearing from our new colleagues. 

 

Sincerely

 

WOK Board

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.